:::

Research Achievements

:::
第 1 頁 / 共 22 頁
  1. [上一頁]
  2. [1]
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. ...
  7. 20
  8. 21
  9. 22
  10. [下一頁]
Projects
年度計畫名稱參與人擔任之工作計畫時間補助/委託或合作機構
2018Ching Zu, Chang2018-09 ~
2020-08
2016simulation of harmful particles distributionChing Zu, Chang2016-08 ~
2017-07
2014Ching Zu, Chang2013 ~
2013
2013Ching Zu, Chang2013-08 ~
2016-09
2011Ching Zu, Chang2011-02 ~
2012-06
2011Ching Zu, Chang2011-08 ~
2012-07
2011Ching Zu, Chang2011-08 ~
2013-07
2008Ching Zu, Chang2008-08 ~
2010-07
107Chen, Yen-Hui 2018-01 ~
2018-12
107Su-Der,Chen2018-01 ~
2018-12
107Su-Der,Chen2018-08 ~
2019-07
107Su-Der,Chen2018-04 ~
2018-11
107Su-Der,Chen2018-05 ~
2018-11
107Shih-Bin, Lin2018-01 ~
2018-12
107Chen, Yen-Hui 2018-08 ~
2019-07
107Shih- Hsin,Chen2018-01 ~
2018-12
107Shih- Hsin,Chen2018-01 ~
2018-12
107Shih- Hsin,Chen2018-03 ~
2018-12
107Shih- Hsin,Chen2018-03 ~
2018-12
106Su-Der,Chen2017-03 ~
2017-12